วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น. ที่ วัดสุทธจินดาวรวิหาร อ.เมืองนครราชสีมา  นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ., รองประธานสภา ,เลขานุการสภา ,สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระสาสนโสภณ (โกศล สิรินฺธโธ) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘ (ธรรมยุต) อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร