วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00น.  นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการโคราชฟลาวเวอร์ดีไซด์ ยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมไม้ดอก หลักสูตร “การผลิตไม้ดอกคุณภาพ” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายให้เกษตรกรและผู้ว่างงาน ได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ สร้างรายได้ให้กับตนเอง และยกระดับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดอกไม้ในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ส.อบจ.อำเภอวังน้ำเขียว, นายสมพงษ์ เลิศด้วยลาภ ส.อบจ.อำเภอปากช่อง เขต 3, นายสมชาย แพทย์เมืองจันทร์ ส.อบจ.อำเภอเสิงสาง, นายเสกสรร จันวงษา ปลัดอาวุโส, นายณัฐนาท สันทัดพร้อม เกษตรอำเภอ และนายสมบูรณ์ จิตต์พิมาย สสอ. ร่วมเป็นเกียรติ ที่ บ้านดินวังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว