วันนี้ (11 พฤศจิกายน 2564)  ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบ โลจิสติกส์ เพื่อหารือการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานของประชาชน ให้เข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ โดยมีระบบการขนส่งทางรางของจังหวัดนครราชสีมาเป็นหลัก พร้อมด้วย  นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัดอบจ., ผศ.ดร.ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ คณะที่ปรึกษา ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา