วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา นำนักเรียน ประกอบด้วย
1. นายธีรเมธ วงศ์เตชิต
2.นายณัฐพงศ์ บรรจงงาม
3. นายโพธิกร รุ่งสว่าง 
      เข้าแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์ ชื่อโครงงาน : การจำลองทับหลังปราสาทวัดปรางค์ทองในรูปแบบกราฟิกโดยใช้สมการเส้นโค้งเบซิเยอร์ (Bezier) โดยที่ปรึกษาพิเศษ : ผศ.ดร.ดำรงศักดิ์ แย้มบางหวาย สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ อิมแพค เมืองทองธานี จัดโดยภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
ขอขอบคุณคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่ได้ทำการฝึกสอนและเตรียมความพร้อมในการแข่งขันให้กับนักเรียน ประกอบด้วย
1. นางทิพรัตน์ แสงฤทธิ์
2. นายอุเทน ภูสิลิตร
3. นายธัชพล เวชพิทักษ์
4. นายกฤษฎา โสภาพล
5. นางสาวภัทรภรณ์ รังสุข