องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาร่วมอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมไทย ด้วยชุดแต่งกายผ้าไทยท้องถิ่น ในประเพณีลอยกระทง