วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. ที่ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี   นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เข้าร่วมกิจกรรม Kick off “ปฏิบัติการทั้งจังหวัดกำจัด Pm2.5” รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาไฟป่า หมอกควัน และการปฏิบัติตัวเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จากข้อมูลการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM2.5
ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ พบว่าฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงฤดูหนาวและฤดูแล้งของทุกปีระหว่างเดือนธันวาคม ถึง เดือนพฤษภาคมของปีถัดไป จังหวัดนครราชสีมา
      โดยในวันนี้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมทำพิธีลงนาม MOU การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ร่วมกับ 39 หน่วยงาน เป็นการบูรณาการและปฏิบัติการร่วมกับ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และประชาชน ที่ร่วมแรงร่วมใจตระหนักถึงความสำคัญของปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากปัญหาฝุ่น PM2.5 ของจังหวัดนครราชสีมา