892-ใบ บก01 โครงการบ้านบิง - บ้านจันดุม อำเภอโนนสูง จ.นม.