842-ราคากลาง ใบ บก.01 โครงการบ้านหนองกระทุ่มเตียน ตำบลหนองบัว