มอบเมล็ดพันธ์ุพืช ส่งเสริมชุมชน
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายคณกร ทองสุขนอก เกษตร จ.นครราชสีมา พร้อมด้วยนางเอมอร ศรีกงพาน ประธานสภาวัฒนธรรม จ.นครราชสีมา, น.สจุฑาสัณห์ ตั้งตรีวีระกุล ส.อบจ.บัวลาย-ประธานสตรีจังหวัด และเกษตรอำเภอต่างๆ ร่วมพิธีมอบเมล็ดพันธ์ุพืชผักสวนครัว ในโครงการหมู่บ้านพืชผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์ 5 ดี วิถีคนโคราช พื้นที่ต้นแบบ 9 อำเภอ ได้แก่ อ.โนนไทย, อ.ด่านขุนทด, อ.เมือง, อ.ปักธงชัย, อ.บัวใหญ่, อ.บัวลาย, อ.สีดา, อ.พิมาย และอ.จักราช
เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน มีแหล่งอาหารที่ปราศจากสารเคมีไว้บริโภคในครัวเรือน และการมอบเตาผลิตถ่านชีวภาพ ในโครงการศึกษาการจัดการดิน ปุ๋ย และน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม