อัคคีภัย “ภัยใกล้ตัว” ที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ที่ โรงแรมเขาใหญ่คีรีธารทิพย์รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นานก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเรียนรู้อัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟในภาวะฉุกเฉิน โรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 58 แห่ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการ ป้องกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นในกรณีฉุกเฉิน ให้มีความรู้ และทักษะในการหลบ หลีกอันตราย สามารถเผชิญเหตุได้อย่างมีสติและถูกวิธี และระงับยับยั้ง เพื่อลดความสูญเสียหากเกิดอัคคีภัยได้
โดยมี นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ., นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ปธ.สภา อบจ., นายณัฎฐพัชร์ อนิวัฒกูลชัย ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต1, นางสาวนงนุช เลิศด้วยลาภ ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต2, นายสมพงษ์ เลิศด้วยลาภ ส.อบจ.ปากช่อง เขต3, นางณภัทร์ศรัญญ์ เพศประเสริฐ ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต 4, นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล รองปลัด อบจ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนคณะครู บุคลากรทางการศึกษาที่รับการฝึกอบรม จำนวน 133 คน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 ก.พ. 65
ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจากสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา , เทศบาลนครนครราชสีมา , เทศบาลตำบลบ้านใหม่ , เทศบาลตาบลหัวทะเล เทศบาลตำบลตลาด และ สถาบันฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยชั้นสูง ไทยไฟร์ ลพบุรี ที่ได้ให้ความรู้ในเรื่อวระเบียบกฎหมายจิตวิทยาเมื่อเกิดเพลิงไหม้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ทฤษฎีไฟเบื้องต้นและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์หนีไฟและการใช้ระบบเชือกช่วยชีวิต ฝึกการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง-อุปกรณ์ช่วยชีวิต ฝึกเทคนิคการดับเพลิง-การผจญเพลิง ฝึกปฏิบัติวิธีการอพยพหนีไฟในอาคารเบื้องต้น และ ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ แก่ผู้เข้ารับการอบรมตลอดระยะเวลา 3 วัน
ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับการตรวจ ATK เพื่อเป็นไปตามมาตราการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19