บรรยายกาศ การฝึกอบรมเรียนรู้อัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟในภาวะฉุกเฉิน โรงเรียน ในสังกัด อบจ.นครราชสีมา จํานวน 58 แห่ง ตัวแทนคณะครู บุคลากรทางการศึกษาที่รับการฝึกอบรม จำนวน 133 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 ก.พ. 65 ที่ โรงแรมเขาใหญ่คีรีธารทิพย์รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการ ป้องกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นในกรณีฉุกเฉิน ให้มีความรู้ และทักษะในการหลบ หลีกอันตราย สามารถเผชิญเหตุได้อย่างมีสติและถูกวิธี และระงับยับยั้ง เพื่อลดความสูญเสียหากเกิดอัคคีภัยได้
ขอขอบคุณ ทีมวิทยากรจากสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา , เทศบาลนครนครราชสีมา , เทศบาลตำบลบ้านใหม่ , เทศบาลตำบลหัวทะเล เทศบาลตำบลตลาด และ สถาบันฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยชั้นสูง ไทยไฟร์ ลพบุรี ที่ได้ให้ความรู้ในเรื่อวระเบียบกฎหมายจิตวิทยาเมื่อเกิดเพลิงไหม้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ทฤษฎีไฟเบื้องต้นและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์หนีไฟและการใช้ระบบเชือกช่วยชีวิต ฝึกการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง-อุปกรณ์ช่วยชีวิต ฝึกเทคนิคการดับเพลิง-การผจญเพลิง ฝึกปฏิบัติวิธีการอพยพหนีไฟในอาคารเบื้องต้น และ ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ แก่ผู้เข้ารับการอบรมตลอดระยะเวลา 3 วัน มา ณ ที่นี้