ประเดิม 100 คนแรก รับทุน จาก อบจ.โคราช
“เรียนดี แต่ยากจน และด้อยโอกาส”
แสดงความยินดี กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนพระทองคำวิทยา จำนวน 100 คน รับทุน “เด็กเรียนดี แต่ยากจน และด้อยโอกาส” ที่ อบจ.โคราช โดย “นางยลดา หวังศุภกิจโกศล” ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษา ซึ่งการมอบทุนฯ ครั้งนี้ จะเป็นจุดสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นำไปสู่การ “สร้างคน” ต่อยอดคนคุณภาพให้กับสังคมในอนาคต
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ รร.พระทองคำวิทยา นายสมเกียรติ ตันติดิลกตระกูล รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานมอบเงินค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 100 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นงบประมาณ 125,000 บาท จาก อบจ.นครราชสีมา ให้แก่ เด็กนักเรียนโรงเรียนพระทองคำพิทยาคม (สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกจากฐานข้อมูลระบบระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น LEC (Local Education Center information system) และการเยี่ยมบ้านของครูที่ปรึกษา
โดยมี นายไพทูลย์ จักรแก้ว ผอ.รร.พระทองคำวิทยา พร้อม ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด อบจ.นครราชสีมา รวมถึง คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง รร.พระทองคำวิทยาคม ร่วมยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนในครั้งนี้