รู้เท่าทัน เพื่อ “ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ”
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ที่หอประชุมโรงเรียนคลองไผ่วิทยาคม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ “โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ” เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาความรู้ความเข้าใจป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ อาทิ โรคไข้เลือดออก หรือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด อบจ.นครราชสีมา ทั้ง 58 แห่ง ให้ได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพที่ดี ปฏิบัติตนถูกสุขลักษณะอนามัย มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ส่งผลไปสู่อนามัยที่ดีในครอบครัว ชุมชนของนักเรียน ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์อนามัยที่ 9 ให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในสถานศึกษา รวมไปถึงโรคระบาดและโรคติดต่ออื่นๆ และการแบ่งกลุ่มย่อยสำหรับทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้เรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม
โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายศิริพงศ์ มกรพงศ์ ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต 1, นายเลิศชัย ธนประศาสน์ ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต2, นางสาวรัตติยา วิเศษพลกรัง รักษาการ ผอ.รร.คลองไผ่วิทยา คณะครู นักเรียน รร.คลองไผ่วิทยา, ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด อบจ. กลุ่มที่ 2 จำนวน 10 รร. ประกอบด้วย รร.สีคิ้วสวัสดิ์ “ผดุงวิทยา”, รร.สีคิ้วหนองหญ้าขาว, รร.สีคิ้ววิทยาคาร, รร.ห้วยลึกผดุงวิทยา, รร.กฤษณาวิทยา, รร.กลางดงปุณณวิทยา, รร.ปากช่องวิทยาคม, รร.คลองไผ่วิทยา, รร.ปากช่อง 2 และ รร.เขาใหญ่พิทยาคม และ หัวหน้าศูนย์ประสานงาน อบจ.ประจำ อ.สีคิ้ว ร่วมพิธีเปิด
พร้อมกันนี้ นายก อบจ. ได้มอบทรายอะเบท สารเคมีพ่นหมอกควัน และป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคติดต่อ ให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ ทั้ง 10 แห่ง เพื่อนำไปใช้กำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก และ นายก อบจ. ยังได้ให้เกียรติรับมอบสถานที่จอดรถจักรยานยนต์ในโรงเรียนจากประธานชมรมศิษย์เก่า รร.คลองไผ่วิทยา ที่ได้จัดสร้างแล้วเสร็จและมอบให้เป็นทรัพย์สินของทางโรงเรียน