อบจ.โคราช ระดมกำจัดของเสียอันตรายชุมชน
สานนโยบาย “จังหวัดสะอาด โคราช ไร้ขยะ”
#นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา สั่งการ #สำนักช่าง โดยส่วนช่างสุขาภิบาลเดินหน้าต่อ โครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด โคราช ไร้ขยะ” ประจำปี2565 (ครั้งที่1) โดยมีจุดรวบรวมขยะอันตรายจากชุมชน จำนวน 2 จุด
จุดแรก…จุดรวบรวมขนของเสียอันตรายจากชุมชนบริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอพิมาย เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 65 เพื่อรับขนส่งของเสียอันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อ.พิมาย อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.โนนสูง อ.จักราช อ.ห้วยแถลง อ.ชุมพวง อ.ลำทะเมนชัย และ อ.เมืองยาง
จุดที่สอง…เมื่อวันที่ 9 ก.พ.65 ณ บริเวณลานหน้าสหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ เพื่อรับขนส่งของเสียอันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อ.บัวใหญ่ อ.บ้านเหลื่อม อ.แก้งสนามนาง อ.คง อ.พระทองคำ อ.ขามสะแกแสง อ.โนนแดง อ.ประทาย อ.สีดา และ อ.บัวลาย
การดำเนินการตามโครงการดังกล่าว เป็นไปตามนโยบาย” จังหวัดสะอาด โคราช ไร้ขยะ” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการบริหารจัดการขยะของเสียอันตรายจากชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีบริษัทที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เข้ามารับของเสียอันตรายไปทำลาย ณ สถานที่จำกัดของบริษัท สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อื่น ที่ยังไม่มีรายชื่อนอกเหนือจาก 18 อำเภอนี้ จะดำเนินการเก็บขนอีกครั้ง ในปีงบประมาณ 2565
ทั้งนี้ จ.นครราชสีมาขอสงวนสิทธิ์ไม่รับของเสียอันตรายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้ามเขตอำเภอที่กำหนดไว้เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของจังหวัดนครราชสีมาต่อไป