อบจ.โคราช พร้อมพัฒนาศักยภาพประชาชน
ตามศาสตร์พระราชา
วันนี้ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ หอประชุมโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ อ.บ้านเหลื่อม นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชน ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติของชุมชน เพื่อการพัฒนาที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนสังคม ที่สำคัญประชาชน จะได้มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้อง สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง นำมาสู่ความอยู่ดีกินดี อย่างยั่งยืน
โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษา นายก อบจ., นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ ส.อบจ.อ.บ้านเหลื่อม, หัวหน้าศูนย์ประสานงาน อบจ.ประจำ อ.บ้านเหลื่อม และเจ้าหน้าที่ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีฯ