เดินหน้า..พัฒนาศักยภาพชาวขามสะแกแสง
#สร้างคน ตามศาสตร์พระราชานำไปปฏิบัติได้จริง
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลขามสะแสง #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติของชุมชน สำหรับประชาชนชาวอำเภอขามสะแกแสง จำนวน 360 คน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติใช้ได้จริง เพื่อความอยู่ดีกินดี อย่างยั่งยืน
โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษา นายก อบจ., นายชวาล พัฒนกำชัย ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง, นายจิรสิทธิ์ ไชยพรมมา ปลัดอำเภอขามสะแกแสง, พ.ต.อ.วีระพล ระเบียบโพธิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร อ.ขามสะแกแสง, นายเฮง ศรีม่วงกลาง นายกเทศมนตรีตำบลขามสะแกแสง, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องถิ่น, หัวหน้าศูนย์ประสานงาน อบจ.ประจำ อ.ขามสะแกแสง และเจ้าหน้าที่ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีฯ