อบจ.โคราช เพิ่มศักยภาพ อปพร. 32 อำเภอ
“สร้างคนอาสา” ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ที่ รร.โกลเด้นแลนด์ รีสอร์ท จ.นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิด “อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง” ตามโครงการอบรมเพิ่มทักษะการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่อาสาสมัครและผู้ประสบภัยพิบัติ เพื่อให้ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัด มีอัตรากำลัง อปพร.ในสังกัด ช่วยเหลือภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ ของอาสาสมัครด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เข้มแข็ง กว้างขวางและยั่งยืน
โดยมี นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ. , นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล รองปลัด อบจ.ร่วมด้วย สมาชิกสภา อบจ.อ.เมือง, อ.ครบุรี, อ.เสิงสาง, หัวหน้าส่วนราชการ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ. ร่วมเป็นเกียรติ และ ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นตัวแทน อปพร.จาก 32 จำนวน 109 คน เข้ารับการอบรม
การ “อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง” เป็นหลักสูตรเข้มข้น 5 วัน ระหว่างวันที่ 21-25 ก.พ.65 ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา, เทศบาลนครนครราชสีมา, เทศบาลตำบลตลาด และ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ จ.จันทบุรี ให้ความรู้ด้านวิชาการ และ ด้านทักษะการปฏิบัติ ที่เป็นความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้