“มทร.อีสาน” ทำ MOU ร่วม “อบจ.โคราช”
พร้อมเดินหน้าพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
เพิ่มศักยภาพการศึกษาให้ครอบคลุมทุกด้าน
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมแคแสด ชั้น 2 อาคารสำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย รศ.ดร. #โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดย #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อบูรณาการพันธกิจระหว่าง อบจ.นครราชสีมา กับ มทร.อีสาน ในการเพิ่มศักยภาพกระบวนการจัดการศึกษา พัฒนาหลักสูตรการสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและเชื่อมโยงการจัดการศึกษาระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าศึกษาต่อที่ มทร.อีสาน ภายใต้แนวทางการดำเนินงานและกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการของทั้ง 2 หน่วยงาน
MOU ฉบับนี้มีกำหนดระยะเวลา 4 ปี นับแต่วันที่มีการลงนาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นพยานฝ่าย มทร.อีสาน และ นายนรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล รองนายก อบจ. เป็นพยานฝ่าย อบจ.นครราชสีมา
จากนั้น นายก อบจ.และคณะ ได้ร่วมเปิดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ด้านบริหารธุรกิจ (Business Administration Mooc) ครั้งแรกของคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน
ทั้งนี้ อบจ.ให้ความร่วมมือในการประสานกับโรงเรียนในสังกัด ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาหลักสูตร การบูรณาการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งเป็นฐานในการบริการทางวิชาการและวิจัย เชื่อมโยงสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่ “พัฒนากำลังคน เศรษฐกิจ สร้างเมืองโคราช” มุ่งสู่เป้าหมาย “โคราชเมืองแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” ต่อไป