พิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง
ร่วมส่งเสริมและแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังแบบบูรณาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการผลิตมันสำปะหลังได้อย่างเหมาะสม เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา และ นายธีระ เอื้ออภิธร นายกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคและแมลงศัตรูมันสำปะหลัง เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังและประชาชนในเขตจังหวัดนครราชสีมา สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการผลิตมันสำปะหลังได้อย่างเหมาะสม ณ ห้องประชุมสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา
MOU ฉบับนี้มีกำหนดระยะเวลา 4 ปี นับแต่วันที่มีการลงนาม โดยมี นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ., นายภาสกร สุรมูล เลขาธิการสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ผศ.ดร.ฐิติพร มะชิโกว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ นางมณธิรา ไทรน้อย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 ร่วมเป็นสักขีพยาน
ทั้งนี้ อบจ.จะดำเนินการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี เสริมสร้างความรู้ และสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการผลิต การป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคและแมลงศัตรูมันสำปะหลัง รวมถึงสนับสนุนข้อมูลด้านการตลาด หรือ การเข้าถึงข้อมูลแหล่งทุน นำไปสู่ความร่วมมือในการส่งเสริมและไขปัญหาแบบบูรณาการ ภายใต้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการผลิตมันสำปะหลังได้อย่างเหมาะสมเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร