วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
นายวิฑูรย์ ชาติปฏิมาพงษ์ รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครราชสีมา ตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564
ลงพื้นที่ติดตามโครงการ ถนน อบจ.นม.08201 บ้านแปรง-บ้านหนองกราดอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร รวมระยะทาง 5,000 เมตร งบประมาณ 13,660,000 บาท
โดยมี นายเจษฎา พิทยาภรณ์ ส.อบจ.อำเภอด่านขุนทด เขต 1, นายยุทธพงค์ เรืองวงษ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน(กรรมการตรวจรับพัสดุ),ว่าที่ ร.ต.กฤษดา แก้วเกษมชาญชัย นายช่างโยธาชำนาญงาน(กรรมการตรวจรับพัสดุ), นายประเสริฐ แนมพลกรัง นายช่างโยธาอาวุโส ( ผู้ควบคุมงาน ),นายวิมุตติ ประกอบบัว นายช่างโยธาชำนาญงาน ( ผู้ควบคุมงาน ),นายนิวัฒน์ หุ่นฉัตร นายช่างโยธาชำนาญงาน(ผู้ติดตาม) และผู้นำท้องถิ่น ให้การต้อนรับในการตรวจติดตามโครงการถนนเส้นดังกล่าว