วันนี้ (4 มีนาคม 2565) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงาน อบจ.นครราชสีมา #ดร_ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา มอบหมายให้ #นายนรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล รองนายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายนิกร โสมกลาง ที่ปรึกษานายกฯ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, นายอาคม หาญสงคราม ที่ปรึกษานายกฯ ด้านการศึกษา, ดร.พงษ์พิมล คำลอย ผอ.สำนักการศึกษาฯ, นายเสกสรรค์ อารีเอื้อ หัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์ฯ และ ดร.จารุวรรณ เยื่อสูงเนิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักการศึกษาฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังนำเสนอโครงการปรับปรุงท้องฟ้าจำลองฯ ผ่านระบบ Video Conference จาก 168 Development Co.Ltd