เรียบร้อยด้วยดี..บรรยากาศการสอบสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง อบจ.นครราชสีมา
วันที่ 6 มีนาคม 2565 อบจ.นครราชสีมา ได้จัดดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างสังกัด อบจ.นครราชสีมา ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 24 ตำแหน่ง 104 อัตรา มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ จำนวน 4,553 ราย และใช้สนามที่จัดสอบแข่งขันรวม 9 แห่ง
ซึ่งการดำเนินการสอบครั้งนี้ อยู่ภายใต้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19