เดินหน้า…พัฒนาศักยภาพประชาชน อ.ห้วยแถลง
ตามรอยเท้าพ่อ รุ่นที่ 1
วันที่ 7 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.ห้วยแถลง #นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชน อ.ห้วยแถลง ตามรอยเท้าพ่ออยู่อย่างพอเพียง รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนเชื่อมโยงเครือข่ายเป็นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจนำไปสู่การพึ่งพาตนเอง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง มาปรับใช้ในชุมชนของตนเอง และมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 225 คน
โดยมี นายสมศักดิ์ ไตรศักดิ์ ส.อบจ.นม.อ.ห้วยแถลง, น.ส.ประพัฒน์ศร ประวันรัมย์ ท้องถิ่น อ.ห้วยแถลง, นายเทอดพันธ์ เสาวภาคย์เมธีกุล สสอ.ห้วยแถลง, นายวินัย มาตรโคกสูง ผอ.รร.หินดาดวิทยา, นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด, นายพิบูลย์ แสงสุระ นายก อบต.หินดาด, นางวิลาวัลย์ แสงเพชร นายก อบต.ห้วยแคน, นายศิริ ศรีหาบุญทัน นายก อบต.หลุ่งประดู่, นางวงเดือน ศิริวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ, หัวหน้าส่วนราชการ อ.ห้วยแถลง และผู้บริหารท้องถิ่น ร่วมเป็นเกียรติ