กมธ.ถ่ายโอนภารกิจ อปท. รับฟังความคิดเห็น “เวทีเสวนาการจัดตั้งหน่วยงานส่งเสริมการกระจายอำนาจและพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับชาติ ” จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 9 มีนาคม 2565 นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รอง ผวจ.นม. เป็นประธานประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็นเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงานส่งเสริมการกระจายอำนาจและพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับชาติ โดยมี #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายนรเสฏฐ์ ศิริโรจนกุล รองนายก อบจ.นม., นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ.นม., นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัด อบจ.นม., นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล รองปลัด อบจ.นม., นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัด อบจ.นม., นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักการช่าง, นายชัยเกียรติ เกษรบัวทอง ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผน, นายจิรยุทธ อาสาเสน สำนักงานเลขานุการ ข้าราชการ ผู้นำส่วนท้องถิ่น และเอกชน ร่วมแสดงความคิดเห็น ที่ โรงแรม Centre Point Terminal 21 โคราช ซึ่งมี นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ให้การสนับสนุนการประชุมครั้งนี้