ต้อนรับคณะ ปปร.25 กลุ่มบ้านเจริญกรุง สถาบันพระปกเกล้า
วันที่ 10 มีนาคม 2565 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 25 (ปปร.25) กลุ่มบ้านเจริญกรุง สถาบันพระปกเกล้า นำโดยนายเฉลิมชัย เขียวประดิษฐ์ หัวหน้ากลุ่มบ้านเจริญกรุงฯ เดินทางมาศึกษาดูงาน อ.พิมาย
ในการนี้ ทางคณะฯ ยังได้สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และมอบเงินบริจาค พร้อมวัสดุอุปกรณ์ รวมมูลค่ากว่า 230,000 บาท อาทิเช่น
1. เงินค่าจ้างสำหรับ จนท.ที่ทำงานประจำ สนง.เลขา พชอ.
2. ตู้แช่เย็น 2 ประตู
3. ถังน้ำสแตนเลส ขนาด 60 ลิตร จำนวน 2 ถัง
4. เครื่องวัดองค์ประกอบของร่างกาย (Bodycomposition) และเครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว สำหรับให้บริการนร.รร.เบาหวานและประชาชนในชุมชน
โดยมี พันจ่าโท ทวี พิมพ์อุบล นายอำเภอพิมาย, พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ.นม., นายสมบูรณ์ นิยมไร่ ส.อบจ.เขต 1 อ.พิมาย, นายพงษ์พันธุ์ พันธุ์ศรีนคร ส.อบจ.เขต 2 อ.พิมาย, นายธนา พิพิธกุล พัฒนาการ อ.พิมาย, นายคมกริช ฤทธิ์บุรี สาธารณสุข อ.พิมาย ชมรมผู้สูงอายุ คณะครู รร.เบาหวานวิทยา และผู้แทนภาคเอกชน ร่วมต้อนรับ ที่ ศูนย์ประสานงาน อ.พิมาย