จัดฝึกอบรมยกระดับคุณภาพชีวิตให้พี่น้อง ชาว อ.บัวใหญ่
วันที่ 12 มีนาคม 2565 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เปิดโครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา รุ่นที่ 4 เพื่อการพัฒนาที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนและสังคม อบจ. มีเป้าหมายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาความรู้ให้พี่น้องประชาชนสามารถนำไปใช้เป็นต้นแบบยึดถือปฏิบัติอย่างยั่งยืน
โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ.นม., นายอนุรักษ์ คุณชยากร ปลัด อ.บัวใหญ่, นายฐกลพัชร์ ศิริศักดิ์ นายก อบต.ด่านช้าง, นางสาวธนิกา ปักการะโน พัฒนาการอ.บัวใหญ่ เข้าร่วมเปิดโครางการฯ ที่ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่