พิธีมอบธงสัญลักษณ์การจัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 3
วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบธงสัญลักษณ์ในการจัดงาน “มหกรรมศิลปะนานาชาติครั้งที่ 3 Thailand Biennale, Chiang Rai 2023” ให้แก่จังหวัดเชียงราย ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพการจัดงานต่อไป ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเฟสบุคแฟนเพจสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร เข้าร่วม ณ อาคารภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ
ในขณะที่นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้เดินทางไปร่วมพิธีมอบธงสัญลักษณ์การจัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 3ฯ ให้แก่นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ณ Terminal 21 Korat จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา รวมถึง ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน ศิลปิน เข้าร่วม
“นโยบายพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มุ่งผลักดันการใช้ ”Soft Power” ความเป็นไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Economy) ของไทย และได้ประกาศให้จังหวัดเชียงราย นครราชสีมา และกระบี่ เป็นเมืองศิลปะ และได้พิจารณาคัดเลือกให้จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดแรกในการจัดงาน “งานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 1 Thailand Biennale, Krabi 2018” ต่อมาจังหวัดนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Biennale, Korat 2021 ซึ่งครั้งนี้ วธ.โดย สศร. ได้บูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดนครราชสีมา ศิลปินนานาชาตื หน่วยงานรัฐ เอกชน เครือข่ายทางวัฒนธรรม เครือข่ายศิลปินและภาคประชาชน จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Butterflies Frolicking on the mud” หรือ “เซิ้ง..สิน ถิ่นย่าโม” ระหว่างเดือนธันวาคม 2564- มีนาคม 2565”