สร้างคน อบรมครูในสังกัด
สานต่อการบริหารงานบุคคล
วันที่ 12 มีนาคม 2565 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการครูในสังกัด อบจ.นม. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) โดยมี ดร.พงษ์พิมล คำลอย ผอ.สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, นางวรรณภา นวลฉิมพลี ผอ.กองการเจ้าหน้าที่, นายอาคม หาญสงคราม ประธานคณะกรรมการการศึกษา อบจ.นม., นายไตรรงค์ คัมภีร์พงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาคณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับส่วนกลาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, นายศักดิ์เดช กองสูงเนิน อดีตผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาล4 (เพาะชำ) และนางศุภิสรา ก้องเกียรติศักดา ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมรับฟัง ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ในส่วนของการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพให้ความรู้ แก่ ข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เสริมสร้างวิสัยทัศน์ และมุมมองที่จำเป็นต่อระบบการบริหารงานบุคคล ต่อไป