ตามรอยเท้าพ่ออยู่อย่างพอเพียง อ.ห้วยแถลง รุ่นที่ 3
วันที่ 15 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.ห้วยแถลง #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชน อ.ห้วยแถลง ตามรอยเท้าพ่ออยู่อย่างพอเพียง รุ่นที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนเชื่อมโยงเครือข่ายเป็นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจนำไปสู่การพึ่งพาตนเอง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง มาปรับใช้ในชุมชนของตนเอง และมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 225 คน โดยมีวิทยากรจากสำนักงานเกษตร อ.ห้วยแถลง และสำนักงานพัฒนาชุมชน อ.ห้วยแถลง บรรยายให้ความรู้
โดยมี สมศักดิ์ ไตรศักดิ์ ส.อบจ.นม.อ.ห้วยแถลง, นายชุมพร พืชพันธ์ ปลัดอำเภอห้วยแถลง, น.ส.นำพร พลสง ผู้แทนท้องถิ่น อ.ห้วยแถลง, นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด, นายสิทธิชัย ลวกไธสง นายก อบต.ทับสวาย, นายชัยอนันต์ กรางชะนี นายก อบต.งิ้ว, นางวิลาวัลย์ แสงเพชร นายก อบต.ห้วยแคน, นายวินัย มาตรโคกสูง ผอ.รร.หินดาดวิทยา, นายอุทิศ พงษ์ภาลี ผอ.รร.เมืองพลับพลาพิทยาคม, หัวหน้าส่วนราชการ อ.ห้วยแถลง, หัวหน้าศูนย์ประสานงาน อบจ.นม. ประจำ อ.ห้วยแถลง และผู้บริหารท้องถิ่น ร่วมเป็นเกียรติ