ครู 58 รร.สังกัด อบจ.โคราช
ติวเข้มหลักสูตรจัดทำแผนฯ – ข้อสอบกลาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)นครราชสีมา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และข้อสอบกลางของโรงเรียนสังกัด อบจ.นครราชสีมา เน้นหลักสูตร “เตรียมความพร้อมหลักสูตรฐานสมรรถนะ และการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ” ได้รับเกียรติจาก นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะให้กับครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัด อบจ.นครราชสีมา ทั้ง 58 แห่ง โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ทั้งนี้ได้แบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ครูกลุ่มที่ 1, 3, 6 ระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2565 และ รุ่นที่ 2 ครูกลุ่มที่ 2, 4, 5 ระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมสตาร์เวลล์ บาหลี นครราชสีมา
นางยลดาฯ นายก อบจ.นครราชสีมา กล่าวว่า อบจ.มุ่งเน้นที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถของครูผู้สอนในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งโครงการฯ นี้ ก็เป็นหนึ่งในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะให้กับครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ต่อไป