วันท้องถิ่นไทย 2565 จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565
วันที่ 18 มีนาคม 2565 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด ในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย เป็นประธานในพิธี พร้อม นายวิจิตร กิจวิรัตน์ ปลัดจังหวัด,นางพุทธิพร พลอยผักแว่น ท้องถิ่นจังหวัด,นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัด, นางวันเพ็ญ อำพาส คลังจังหวัดนครราชสีมา , ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา,หัวหน้าส่วนราชการ และ ข้าราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมพิธีที่ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลาง จ.นครราชสีมา
เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม จ.สมุทรสาคร เป็นแห่งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ถือเป็น “ปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่นไทย” และเป็นรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองท้องถิ่นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย