ศาสตร์พระราชา สู่ ชุมชน อย่างยั่งยืน
วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่ รร.เดอะริช โฮเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดอบรมพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติของชุมชน อ.เมืองนครราชสีมา เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำศาสตร์พระราชาไปปฏิบัติในชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป โดยมี นายประพจน์ ธรรมประทีป ส.อบจ.อ.เมือง เขต 4, นายอดุลย์ อยู่ยืน ส.อบจ.อ.เมือง เขต 2, นายภรานิตย์ จันทร์ยัง ปลัด อ.เมือง และ นางบุญสุดา แก้วกระจาย หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยาการ นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการ อ.เมือง ให้ความรู้ในเรื่องของการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติของชุมชน “การนำทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์” และ นายอรุณ ขันโคกสูง ปธ.ศูนย์การเรียนรู้เพื่อประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านโพนสูง ให้ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามศาสตร์พระราชสู่การปฏิบัติของชุมชนและมีการเรียนรู้กับชุมชนใกล้เคียง ที่ประสบผลสำเร็จจากการน้อมนำศาสตร์พระราชามาปฏิบัติ อาทิ การแปรรูปสินค้าชุมชน และ การเกษตรสมัยใหม่ เป็นต้น