วันที่ 22 มีนาคม 2565
ชุดปรับเกรดชุดที่ 3 ออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลพระทองคำ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้
สายที่ 1 ซ่อมถนนลูกรัง พร้อมทั้งปูหินคลุกสาย จากถนน 205 ถึงบ้านนางตุ่น ทัดสันเทียะ ชุมชนตะวันออกพัฒนา ระยะทาง 200 เมตร
สายที่ 2 ซ่อมถนนลูกรัง พร้อมปูหินคลุกสายซอยบ้านพักครู รร.พระทองคำวิทยาเชื่อมถนน คสล.เทศบาลสระพระ ระยะทาง 400 เมตร
สายที่ 3 ซ่อมถนนลูกรัง พร้อม ปูหินคลุกสายจากบ้านนางเนา เอสันเทียะ ถึงบ้านนายจำลอง พรมภักดี ชุมชนทักษินารายณ์ ระยะทาง 450 เมตร
สายที่ 4 ซ่อมถนนลูกรัง พร้อม ปูหินคลุกสายซอยจ๊ะจ๋ารีสอร์ตเชื่อมตำบลสระพระ ระยะทาง 600 เมตร
ขอบคุณภาพจาก : Boonyarit