“สถาบันครอบครัว” จุดเริ่มต้น
ที่จะนำไปสู่การ “สร้างคน” คุณภาพ
วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่ หอประชุม อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครการส่งเสริมสถาบันครอบครัวอบอุ่น อ.โนนแดง โดยมี นายสุทัศน์ ชัยเทพ นายอำเภอโนนแดง, นางพีระดา บูรณะบัญญัติ ส.อบจ.อ.โนนแดง, นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม, นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ นายก ทต.โนนแดง, นายถวัลย์ ฉัตรแข็งขัน นายก อบต.โนนแดง, นายยศธร บูรณะบัญญัติ นายก อบต.วังหิน, นายชัยวัตร เลิศนา นายก อบต.ดอนยาวใหญ่, นายธนกร ทองดีนอก นายก อบต.โนนตาเถร, นายวรากร พุฒิพงศ์พยอม นายก อบต.สำพะเนียง และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
“การส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความรักความอบอุ่นในครอบครัว อันจะนำไปสู่การสร้างคนคุณภาพ รวมถึงแนะแนวทางการสร้างงานสร้างอาชีพอย่างไรเพื่อที่จะให้ครอบครัวได้มีเวลาอยู่ร่วมกันมากขึ้น เพิ่มทักษะการเลี้ยงดูบุตร เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ เรามุ่งหวังว่าผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับประโยชน์ นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สร้างงาน รายได้ ให้เกิดความรัก ความเข้าใจ ความสามัคคีปรองดองภายในครอบครัวต่อไป” นายก อบจ.กล่าว
ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้ารับการอบรมเป็นสมาชิกในครอบครัวประกอบด้วยผู้ปกครองและเด็ก ครอบครัว ละ 2 คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสาธารณสุขอำเภอโนนแดง, ตำรวจสันติบาล จ.นครราชสีมา คณะครูจาก กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ฝึกอบรมจากนายอำเภอโนนแดง และได้รับความ อนุเคราะห์การตรวจ ATK จาก โรงพยาบาลอำเภอโนนแดง ให้แก่ผู้ร่วมฝึกอบรม