ซ่อมสร้างเสร็จสมบูรณ์ “พร้อมใช้งาน”
วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. ที่บ้านหนองทองคำ อ.โชคชัย #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานพิธีส่งมอบถนน (อบจ.นม.07306) แยกทางหลวง 2017 บ้านหนองทองคำ ภายหลัง อบจ. ได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 6,958,000 บาท ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต มาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานของ อบจ.นครราชสีมา ขนาดกว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. ความยาว 1,665 ม. หรือพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 13,320 ตร.ม. พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่ออำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่ใช้ถนนสายทางนี้สัญจรไปมา รวมไปถึง การคมนาคมขนส่งพืชผลทางการ เพื่อกระตุ้นให้พืชเศรษฐกิจในพื้นที่ออกสู่ตลาด สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชนต่อไป
“ขอให้พี่น้องประชาชนชาวบ้านหนองทองคำ ได้ใช้ประโยชน์จากถนนเส้นนี้อย่างเต็มศักยภาพ เพราะตลอดระยะทาง 1,665 เมตร ที่ อบจ.นครราชสีมา ได้จัดสรรงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2564 ในการซ่อมสร้างฯ ก็เพื่อต้องการที่จะแก้ปัญหาความเดือดร้อนจากถนนพังเป็นหลุ่มเป็นบ่อ เพราะหากโครงสร้างพื้นฐานดี ก็จะต่อยอดไปถึงระบบเศรษฐกิจ การค้า ของชุมชน – หมู่บ้าน ประกอบกับพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ มีอาชีพเกษตรกร ก็จะสามารถเดินทางขนส่งสินค้าโดยไม่ได้รับความเสียหาย เพราะถนนอยู่ในสภาพดี วันนี้ อบจ.นครราชสีมา ขอส่งมอบถนน (อบจ.นม.07306) บ.หนองทองคำ ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเป็นทางการ” นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา กล่าว