วันที่ 23 มีนาคม 2565
ชุดปรับเกรดชุดที่ 3 ออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลพระทองคำ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้
สายที่ 1 ซ่อมถนนลูกรัง พร้อมทั้งปูหินคลุกสายบ้านนายวินัย โตทะเล ถึงนานางสะแหวว มิ่งสันเทียะ ชุมชนหนองปล้อง ระยะทาง 900 เมตร
สายที่ 2 ซ่อมถนนลูกรัง พร้อมปูหินคลุกสายฝายนานายหนืด เชื่อม ถนน คสล.ปู่เม็ง ตำบลสระพระ ชุมชนตะวันออก ระยะทาง 680 เมตร
สายที่ 3 ซ่อมถนนลูกรัง พร้อม ปูหินคลุกสายสามแยกทางไปสระน้ำ 79 ไร่ ถึงฝายนานายหนืด ชุมชนตะวันออก ระยะทาง 700 เมตร
ขอบคุณภาพจาก : Boonyarit