มุ่งมั่น พัฒนาท้องถิ่น
อบจ.โคราช พิจารณาร่างแผนพัฒาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2565
วันที่ 25 มีนาคม 2565 ที่ โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช #นายสมเกียรติ ดันดิลกตระกูล รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการประชุมประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สัดส่วนระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2565
โดยมี นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ.นครราชสีมา., นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัด อบจ.นครราชสีมา, นายนิกร โสมกลาง คณะที่ปรึกษานายก อบจ.นครราชสีมา, สมาชิกสภา อบจ.นม., หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ
การจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา จำนวน 37 โครงการ, ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา จำนวน 2 โครงการ, ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จำนวน 1 โครงการ และบัญชีครุภัณฑ์ในโครงการ จำนวน 20 โครงการ