“ดร.ยลดา” ทำ mou ร่วมมือ 8 อปท. “สุขใจใกล้บ้าน”
วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน และพิธีลงนาม MOU ร่วมกับ อปท. 8 แห่ง ประกอบด้วย อ.พิมาย 6แห่ง คือ อบต.กระเบื้องใหญ่, อบต.สัมฤทธิ์, อบต.ธารละหลอด, อบต.ชีวาน, ทต.รังกาใหญ่, อบต นิคมสร้างตนเอง และ อบต.โนนประดู่ อ.สีดา กับ ทต.โนนแดง อ.โนนแดง
สำหรับการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของจังหวัดนครราชสีมา นั้น สืบเนื่องจากที่ อบจ.นครราชสีมา ทำ MOU ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูจังหวัดนครราชสีมา ในการสนับสนุนระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้ป่วยในระยะพึ่งพิง เพื่อบูรณาการสร้างเครือข่ายการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน เชื่อมโยงระบบบริการ ลดการแออัดของ รพ.ท้องถิ่น ช่วยลดรายจ่ายในการเดินทางให้กับประชาชน ซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นหน้าที่ของสาธารณสุข พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อปท. ตลอดจนชุมชนในพื้นที่ โดยมุ่งหวังสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ให้กำลังใจพี่น้องไม่ให้รู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง ให้ได้รับบริการอย่างคลอบคลุม ทั่วถึง
โดยมี นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายกฯ, นพ.วิญญู จันทร์เนตร รอง นพ.สสจ.นม., นายสมบูรณ์ นิยมไร่ ส.อบจ.อ.พิมาย เขต1 ,นายพงษ์พันธุ์ พันธุ์ศรีนคร ส.อบจ.อ.พิมาย เขต2 , นางพีระดา บูรณะบัญญัติ ส.อบจ.อ.โนนแดง , พันจ่าโททวี พิมพ์อุบล นายอำเภอพิมาย, นายสุทัศน์ ชัยเทพ นายอำเภอโนนแดง ,นายปฐมพงศ์ ปรักเจริญ ปลัดอำเภอสีดา,นายสมชาย ศรีตระกูล ประธานมูลนิธิพิมายสงเคราะห์ ,คณะ สปสช. เขต9 นม., คณะผู้แทนโรงพยาบาล อาทิ รพ.พิมาย, รพ.บัวใหญ่,รพ.โนนแดง,รพ.สีดา, คณะ รพ.สต., คณะผู้แทนภาคประชาชน ชุมชน อสม. และ ภาคีเครือข่ายในพื้นที่