เปิดสภา อบจ.โคราช สมัยสามัญ สมัยที่ 1
วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ที่ ห้องประชุมลำปลายมาศ รร.แคนทารี โคราช สภาอบจ.นครราชสีมา จัดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 มีระเบียบวาระการประชุม 8 วาระ โดยฝ่ายสภาประกอบด้วย #นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ. พร้อมรองประธานสภา 2 คน เลขานุการสภา 1 คน ด้านฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ. พร้อมรองนายก อบจ. 4 คน และสมาชิกสภา อบจ.ฯ 38 คน จาก 48 คน นอกจากนี้ ยังมีหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมภายใต้มาตรการการตรวจคัดกรองของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
เริ่มการประชุมในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ มีทั้งสิ้น 15 เรื่องเกี่ยวกับการประกาศใช้แผนการดำเนินงาน, ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไข,เพิ่มเติม,เเปลี่ยนแปลง โดยเรื่องที่ 15 ได้มีการขอมติที่ประชุม เรื่อง อบจ.ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 แก้ไขครั้งที่ 5 เสร็จเรียบร้อยจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เพื่อขออนุมัติเห็นชอบจากสภาฯ ซึ่งที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบ 34 คน งดออกเสียง 4 คน ทั้งนี้การประชุมดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง จนถึง ระเบียบวาระการประชุมที่5 ที่มีการเสนอญัตติ เรื่องการจัดตั้งอำเภอใหม่ “อ.ภูหลวง”
โดยมี นายวิจิตร กิจวิรัตน์ ปลัดจังหวัด เป็นผู้นำแถลงต่อสภาฯ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดตั้งอำเภอใหม่ พื้นที่ อ.ปากช่อง – วังน้ำเขียว 72 หมู่บ้าน จำนวนประชากร 31,538 คน เนื่องจากทั้ง 4 ตำบลอยู่ห่างจากตัวอำเภอ มีความลำบากในการเดินทางและติดต่อราชการ ซึ่ง สภา อบจ. รับเรื่องไว้พิจารณา
พร้อมกันนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการจัดตั้ง อ.ภูหลวง ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจาก สมาชิกสภาฯ เข้ามาจำนวน 7 คน เป็นสมาชิก อบจ. 5 คน บุคคลภายนอก 2 คน โดยคณะกรรมการฯ จะได้มีการประชุมหารือ จากนั้นจะได้ลงพื้นที่จริงเก็บข้อมูลเพื่อนำเสนอในที่ประชุมสภาฯ ครั้งต่อไป
นอกจากนี้ ยังมีวาระที่เปิดให้สมาชิกสภาฯ อ.คง และ อ.เมืองนครราชสีมา เขต 1 ในเรื่องการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะเรื่องถนน ที่ประชาชนได้ร้องเรียนผ่านทางสมาชิกสภาฯ ว่า ไม่ได้รับความสะดวกสบายเนื่องจากถนนชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้ทางด้านฝ่ายบริหาร โดย นายก อบจ.นครราชสีมา ได้รับทราบและจะเร่งดำเนินการโดยด่วนเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน พร้อมกล่าวก่อนที่จะมีการปิดประชุมฯ ว่า ฝ่ายบริหารไม่ได้นิ่งนอนใจ และขออภัยที่เกิดความล่าช้าด้วยติดที่ข้อระเบียบกฎหมายทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ในบางกรณี แต่มั่นใจว่าปัญหาของพี่น้องประชาชน หากทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา และส่วนราชการ ในสังกัด อบจ. ร่วมมือกันในการดำเนินการด้านต่างๆ ขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน ทุกปัญหาของประชาชนจะได้รับการแก้ไขได้โดยเร็ว