“นายก หน่อย” ผนึกกำลัง ท้องถิ่นในพื้นที่เสิงสาง
“ปูพรม” พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้พี่น้องประชาชน
เผย งบปี 64 – 65 อัดงบกว่า 140 ลบ. เร่งดำเนินการ 15 สายทาง
วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่บ้านสระประทีป ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก, นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่าง และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ร่วมส่งมอบถนน (อบจ.นม.03201) บ.สระประทีป–บ้านหนองกก ให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์ด้านคมนาคมขนส่งและใช้สัญจรไป–มา
ถนนที่ถ่ายโอนเข้ามาอยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.นครราชสีมา ในพื้นที่ อ.เสิงสาง มีจำนวน 1 สายทาง คือ ถนน (อบจ.นม.03201) บ.สระประทีป – บ้านหนองกก ขณะนี้ อบจ.ได้ดำเนินการซ่อมสร้างด้วยวิธีลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจนแล้วเสร็จด้วยมาตรฐาน ขนาดกว้าง 6 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม., ความยาว 1,000 เมตร ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น 5,417,000 บาท พร้อมกันนี้ได้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วย โซล่าเซลล์ จำนวน 20 ต้น เพิ่มแสงสว่างในเวลากลางคืน ช่วยลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนที่สัญจรไปหา เกษตรกรสามารถขนส่งพืชผลทางการเกษตรโดยไม่ได้รับความเสียหายระหว่างการขนส่ง สามารถสร้างเศรษฐกิจให้ดีขึ้น ประชาชนสามารถเดินทางติดต่อราชการได้อย่างปลอดภัย
“อ.เสิงสาง เป็นพื้นที่ค่อนข้างห่างไกล ที่ผ่านมาการดูแลพี่น้องประชาชนด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่ทั่วถึง ชาวบ้านประสบกับปัญหาด้านการสัญจร มาเป็นเวลายาวนาน ขณะนี้ อบจ.ได้ประสานกับพี่น้องท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นเทศบาล หรือ อบต. วันนี้ได้มีโอกาสมาซ่อมสร้างถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ. จำนวน 1 สายทาง ส่วนสายทางอื่นๆ ที่ไม่ได้รับการถ่ายโอน ก็ได้มีการประสานแผนกับทางท้องถิ่นเพื่อ อบจ.จะได้สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซม ปรับปรุงให้ถนนกลับมาใช้งานได้ดี โดยในปีงบประมาณ 2564–2565 ทางสำนักช่าง ลงพื้นที่พร้อมหัวหน้าศูนย์ประสานงาน อ.เสิงสาง และได้รับการประสานแผนจากท้องถิ่น มีทั้งสิ้น 14 สายทาง ที่ อบจ.จะลงไปดำเนินการ ปรับปรุงซ่อมแซม ก็จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ดีและได้มาตรฐาน ด้วยงบประมาณการการก่อสร้างที่มาจากภาษีประชาชนอย่างแท้จริง” นายก อบจ.กล่าว