วันนี้(28 มี.ค.65) เวลา 10.30 น.
ณ ศูนย์ประสานงานประจำอำเภอหนองบุญมาก
นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผวจ.นม.พร้อมคณะกรรมการได้ลงพื้นที่ อ.หนองบุญมาก เพื่อตรวจติดตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก โครงการถนน อบจ.นม.22303 บ้านซับตะคร้อ-บ้านท่าตะแบก
โดยมี นายนิธิโรจน์ บุญญาวัฒนานันท์ ผอ.ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง,วิศวกร,นายช่างประจำโซน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด