ประชุมสภาอบจ.โคราช สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่2/2565
วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ที่ ห้องประชุมลำปลายมาศ รร.แคนทารี โคราช สภาอบจ.นครราชสีมา จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 มีระเบียบวาระการประชุม 6 วาระ เป็นไปในเรื่องของ ญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 , ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และ ญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (กันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) เพื่อเกิดการดำเนินงานต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ต่อไป
โดยมีฝ่ายสภาประกอบด้วย นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ. พร้อมรองประธานสภา 2 คน เลขานุการสภา 1 คน ด้านฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ. พร้อมรองนายก อบจ. และสมาชิกสภา อบจ.ฯ นอกจากนี้ ยังมีหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมภายใต้มาตรการการตรวจคัดกรองของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด