“มหกรรมโคราชสังคมไร้เงินสด(Korat Cashless Society)
วันที่ 30 มีนาคม 2555 เวลา 17.00 น. ที่ ตลาดเซฟวัน จังหวัดนครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “มหกรรมโคราชสังคมไร้เงินสด” (Korat Cashless Society) ซึ่งจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายโคราชสังคมไร้เงินสด โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และคลังจังหวัดนครราชสีมา เป็นหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อเป็นการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาภาคการเงิน นอกจากจะมีความปลอดภัยแล้ว ยังช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจดิจิทัล ของจังหวัดนครราชสีมาและประเทศ
โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี พร้อม นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัด, นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด, ผศ.ดร.ปภากร พิทยชวาล ผอ.เทคโนธานี มทส., นายรัตนไชย สราธิวัฒน์ประไพ ประธานกรรมการบริหาร, ตลาดเซฟวัน ,หัวหน้าส่วนราชการ, หอการค้า ,สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว , ธนาคาร , องค์กรภาคเอกชน และ ภาคประชาชน ร่วมพิธี
ทั้งนี้ จังหวัดนครราชสีมาได้วางเป้าหมาย โคราชสังคมไร้เงินสด (Korat Cashless Society) ในทุกด้าน พร้อมกำหนดกรอบ แนวคิดการดำเนินงาน ต่างๆ ให้สอดคล้องกัน ที่สำคัญสังคมไร้เงินสด (Korat Cashless Society) จะเป็นส่วนสำคัญต่อสังคม โดยเฉพาะความปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากอาชญากรรมต่างๆ หรือการทำเงินสูญหาย ตรงนี้จะเป็นการกระตุ้นประชาชน รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด ให้ประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรม