นายกหน่อย พบผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดฯ กลุ่มที่ 2
วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุม โรงเรียนปากช่อง 2 อ.ปากช่อง #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดฯ กลุ่มที่ 2 เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน พร้อมกับจัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษา ให้แก่ นักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ด้อยโอกาส ตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน อบจ.นครราชสีมา กลุ่มที่ 2 ทั้งสิ้น 10 โรงเรียน จำนวน 196 คน รวมเป็นเงิน 588,000 บาท นอกจากนี้ ยังได้ส่งมอบโต๊ะ เก้าอี้ และรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 2 คัน ให้แก่ โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” และโรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว
โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ.นม., นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัด อบจ.นม., นายพงศ์พิมล คำลอย ผอ.สำนักศึกษาฯ, นายศิริพงศ์ มกรพงศ์ รองประธานสภา อบจ.นม., นางสาวนงนุช เลิศด้วยลาภ ส.อบจ.อำเภอปากช่อง เขต 2, นางณภัทร์ศรัญญ์ เพศประเสริฐ ส.อบจ.อำเภอปากช่อง เขต 4, นายอาคม หาญสงคราม ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา, นายนิกร โสมกลาง คณะที่ปรึกษา นายกฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.ในสังกัด อบจ. 10 แห่ง, นายมานะ แค่มจันทึก ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนปากช่อง 2, คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธี