อบจ.โคราช สร้างผู้นำมีคุณธรรม
มุ่งเน้นหัวใจสำคัญปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 09.30น. ที่ห้องประชุมลำปลายมาศ โรงแรมแคนทารี่ อำเภอเมือง #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและสมาชิกสภา อบจ. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลโดยมี นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ.กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โครงการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา อบจ.และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี
ซึ่งโครงการฝึกอบรมฯนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงานที่มีความสำคัญ สามารถสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม เพราะการปฏิบัติงานต้องมุ่งเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบการทำงานโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นแนวทางเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ทั้งนี้ การอบรมแบ่งออกเป็น 2 ภาค ดังนี้ *ภาคแรก คือ การให้ความรู้ทางด้านวิชาการ ในวันที่ 18 เมษายน 2565 และ *ภาคสอง คือ ศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2565 ณ จังหวัดนครพนม และจังหวัดสกลนคร
🙏🏻ขอขอบคุณวิทยากร นายมณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ได้อนุเคราะห์มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้รับการอบรมในครั้งนี้ ค่ะ