ส่งเสริมการประกอบอาชีพประชาชน
สร้างงาน สร้างรายได้
วันที่ 20 เมษายน 2565 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม อ.ปักธงชัย จำนวน 18 รุ่น ซึ่ง อบจ.นครราชสีมา ได้อนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอด ในการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ทั้งนี้ในรุ่นนี้ เป็นการฝึกอบรมหลักสูตรไก่ทอดสมุนไพร ไก่ทอดกระเทียมพริกไทย,ไก่ทอดหาดใหญ่ และไก่ทอดโคราช โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายกฯ,นายพรเทพ ศิริโรจนกุล ส.อบจ.อ.ปักธงชัย เขต2, นางสมปอง หมุนดอน นายก ทต.ปักธงชัย, นายธนากร หงษ์อินทร์ ปลัด ทต., นายโกศล ธรรมวิเศษ ปลัดอาวุโส อ.ปักธงชัย, นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม อบจ. พร้อมด้วยหัวหน้าศูนย์ประสานงาน อบจ.อ.ปักธงชัย และ อ.วังน้ำเขียว ร่วมพิธีเปิด ที่ หอประชุมเทศบาลตำบลปักธงชัย
🙏🏻อบจ. ขอบคุณคณะวิทยากรจากศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และเจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสิน สาขาปักธงชัย ที่เป็นวิทยากรประจำหลักสูตร และ ทต.ปักธงชัยที่ได้อนุเคราะห์สถานที่รวมถึงเจ้าหน้าที่ในการตรวจATK คัดกรองโควิด -19