“3 ดี 4 ประกัน”
วันที่ 20 เมษายน 2565 ที่ ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงาน อบจ.นครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการศึกษา “3 ดี 4 ประกัน” และการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา 58 โรงเรียนในสังกัด อบจ.นครราชสีมา โดยมี นายนิกร โสมกลาง คณะที่ปรึกษานายก , ผศ.ดร.ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ คณะที่ปรึกษานายก , นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัด อบจ.นครราขสีมา, นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัด อบจ.นครราชสีมา, นายพงษ์พิมล คำลอย ผอ.สำนักการศึกษาฯ, นายเอกพงษ์ วรรณพงษ์ ศึกษานิเทศก์, นางศุภิสรา ก้องเกียรติศักดา ศึกษานิเทศก์, นายญาณวุฒิ ทองอยู่ ศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม