ยกทัพผู้บริหาร อบจ.โคราช เยือนจังหวัดสกลนคร
ชวนสมาพันธ์อบจ. 20 จังหวัดภาคอีสาน มาโคราชเที่ยวได้ทุกเดือน
วันที่ 22 เมษายน 2565 ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา มอบหมาย นายนรเสฏฐ์ ศิริโรจนกุล รองนายก อบจ.นม., นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม อบจ.นม., นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภาฯ, นายวุฒิชัย วงษ์ปัญโญ ปลัด อบจ.นม. พร้อมคณะสมาชิกสภา อบจ.นครราชสีมา ร่วมประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจังหวัดสกลนคร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ซึ่งทางจังหวัดสกลนครได้ขอมติที่ประชุมเพื่อจัดโครงการ “เทอดไท้ 90 พรรษา พระมารดาแห่งไหมไทย” โดยจังหวัดสกลนครเป็นเจ้าภาพจัดงาน และโครงการที่ 2 โครงการมหกรรมงานแสดงสินค้าของดีภาคอีสาน 20 จังหวัด โดยมีจังหวัดสุรินทร์ รับเป็นเจ้าภาพ
ในการนี้ นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นม. ได้นำเสนอข้อมูลทางการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาในทุกมิติ โดยเฉพาะการนำเสนอพื้นที่ที่ยูเนสโก้ จะมาตรวจประเมินในเดือนมิถุนายน เพื่อรับรองโคราชจีโอพาร์ค โครงการโคราชเที่ยวได้ทุกเดือน แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทั้งด้านธรรมชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมฯ แหล่งผลไม้ พืชผัก ที่สำคัญ เพื่อเชิญชวน อบจ. 20 จังหวัดภาคอีสานจัดทำโครงการไปศึกษาดูงานและท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ในฟื้นฟูกลับมาโดยเร็ว