อบจ. – มทส. หารือแนวทางศึกษาต่อ พร้อมเดินหน้าทำ MOU มุ่งความสำเร็จของนักเรียน
วันที่ 21 เมษายน 2565 ที่ ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงาน อบจ.นครราชสีมา ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมาและ ผศ.ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป มทส. ร่วมหารือแนวทางการบูรณาการด้านการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนสังกัด อบจ.นครราชสีมา และความเป็นไปได้ในการผลักดันหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของนักเรียน #ให้เด็กได้เรียนในสิ่งที่อยากเป็น ภายใต้ความร่วมมือจากทั้ง 2 ฝ่าย
แนวทางด้านการพัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาของ อบจ. ต้องการให้เกิดมิติใหม่ทางการศึกษา ให้มีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนตามความเหมาะสมและตรงตามความต้องการของนักเรียน ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อได้มีการลงนาม MOU ไปแล้ว การพัฒนาหลักสูตร รวมไปถึง การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะสิ่งเหล่านี้จะเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ทุกคนอยากเห็นนักเรียนเข้าสู่ระบบอุดมศึกษาในพื้นถิ่นภูมิลำเนา จบมาแล้วนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ สร้างประโยชน์ให้กับโคราชบ้านเรา
ทั้งนี้ ทาง มทส. พร้อมในการบูรณาการไม่ว่าจะเป็นการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ต่างๆ เพื่อให้เป็นฐานเชื่อมโยงด้านการ #สร้างคน #สร้างเศรษฐกิจ ให้จังหวัดนครราชสีมามีการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป โดยมี นายวัชรวิทย์ สุขวัฒนาภิรมย์ ที่ปรึกษานายก, นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ ที่ปรึกษานายก, พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก, นายนิกร โสมกลาง คณะที่ปรึกษานายก, ผศ.ดร.ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ คณะที่ปรึกษานายก, นายเอกพงศ์ วรรณพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นางศุภิสรา ก้องเกียรติศักดา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าหารือแนวทางร่วมกัน