ถนน อบจ.ทุกสายทาง ประชาชนต้องมีส่วนร่วม
“ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ”
เราจะพัฒนาโคราชไปพร้อมๆกัน
วันที่ 26 เมษายน 2565 นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ลงพื้นที่ อ.ด่านขุนทด เพื่อประชาสัมพันธ์ และลงนามบันทึกข้อตกลง (mou) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนน อบจ.นม.08305 บ.ห้วย-บ.หนองบัวละคร ต.หนองบัวคะเกียด อ.ด่านขุนทด
โดยมี นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก, นายเจษฎา พิทยาภรณ์ ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต1, นายธวัฒน์ ศิริปริญญานันต์ ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต2, นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่าง พร้อมด้วยนายช่างประจำโซน และคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง ร่วมพิธี พร้อมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. รวมถึงพี่น้องประชาชน ให้การต้อนรับ
อบจ.นครราชสีมา ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้กับประชาชนใน อ.ด่านขุนทด เป็นงบประมาณปี 2564 จำนวน 21 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 85,262,000 บาท ซึ่งโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนน อบจ.นม.08305 บ้านห้วย–บ้านหนองบัวละคร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เป็นอีกหนึ่งโครงการที่อยู่ในงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2564 ถนนสายนี้จะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 9,995,000 บาท นอกจากนี้ในปี 2565 อบจ.นครราชสีมา ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อพัฒนาพื้นที่ อ.ด่านขุนทด อีกจำนวน 9 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 10,000,000 บาท
“อบจ. มีความภาคภูมิใจในการพัฒนาแม้จะต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก แต่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน วันนี้เราจึงได้จัดสรรงบประมาณลงมาในพื้นที่ ซึ่งครั้งนี้ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง อบจ.นครราชสีมา ผู้รับจ้าง และตัวแทนภาคประชาชน ในโครงการซ่อมสร้างถนนสายนี้ ขนาดกว้าง 6 เมตร ความยาว 2,800 เมตร โดย อบจ. ได้ยึดหลัก “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ” เพื่อให้ถนนทุกสายทางได้มาตรฐาน และที่สำคัญต้องเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน”